L'organització de elllobregat Open Chess Tnmt. aplicarà a les seves competicions el protocol COVID vigent de la Federació Catalana d'Escacs a la data de començament del certamen. Aquest protocol és d'obligat compliment per a tots els participants. La versió més recent es troba en el següent enllaç: Protocol COVID de la Federació Catalana d'Escacs.

PROTOCOL DE REPRESA DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS. PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR EL CONTAGI PER COVID‐19

Preàmbul

La Federació Catalana d'Escacs entén que l'adopció de mesures de seguretat i de prevenció poden suposar una molèstia pels esportistes i acompanyants. Per aquest motiu, per a reiniciar l'activitat esportiva sol∙licitem la comprensió i plena col∙laboració de tothom.

Aquestes mesures es redacten a partir de la situació actual i, en conseqüència, amb la normativa i indicacions estatal i autonòmica existent. Per aquest motiu aquest protocol s’anirà adaptant a les instruccions o mesures que vagin donant les autoritats sanitàries.

Aquest protocol, per tant, va destinat a les competicions organitzades per la Federació Catalana d’Escacs. No obstant, pot servir de guia a clubs i organitzadors de competicions homologades per la Federació. En aquest sentit, recordem que l'homologació d'un torneig implica principalment l'avaluació del càlcul de l'Elo dels jugadors participants, és a dir, una gestió dels resultats de l’activitat esportiva.

Disposició inicial

Els clubs que vulguin fer un torneig homologat hauran de presentar un protocol de prevenció contra el contagi del COVID‐19 o bé indicar que aplicaran el protocol que la Federació Catalana d'Escacs ha establert per a les seves proves oficials.

Les reclamacions que es facin arribar al comitè de competició, o a la mateixa FCE, mitjançant els fulls de reclamació habituals, s'estudiaran i valoraran en funció del protocol que presenti el club que organitzi la prova.

La valoració del Comitè de competició i/o Federació Catalana d’Escacs sempre serà des del punt de vista esportiu. Si al torneig homologat no s’han complert els protocols que ells mateixos havien establert i arriba una reclamació en aquest sentit (via jugador participant o via equip arbitral), s’estudiarà el cas i es podrà resoldre, si escau, amb l’anul∙lació del torneig, tal com s'estableix en el capítol V, secció 7, del Reglament general de la Federació Catalana d'Escacs.

La Federació homologa una prova amb criteris esportius, motiu pel qual no valorarà de manera específica cap protocol. Qui ha de valorar i aprovar el protocol són els mateixos clubs i, si escau, les entitats públiques o privades que cedeixen la sala de joc on es disputa el torneig homologat. Per aquest motiu, instem als organitzadors a actuar amb responsabilitat i a seguir estrictament les indicacions de les autoritats sanitàries en el moment que es disputi la prova i a complir totes les prescripcions que estableixen en el seu propi protocol per a la prova.

Principis rectors

Objecte: El present pla d’actuació serà d’aplicació per evitar contagi per COVID‐19 entre els participants en activitats esportives organitzades per la Federació Catalana d'Escacs. Les mesures previstes en el present pla s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària, amb independència de l’espai on es desenvolupa l’activitat. A l’efecte, s’entendrà estat de pandèmia sanitària el període durant el qual les autoritats sanitàries competents mantinguin les mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de la COVID‐19.

Els principis rectors que pauten aquest pla d'actuació i que seran d'aplicació supletòria són:

 1. Jerarquia normativa: Les mesures previstes en aquest pla seran d’aplicació sempre que l’activitat objecte pugui desenvolupar‐se d’acord amb la normativa emesa per les autoritats sanitàries corresponents. El present pla no autoritza per si mateix la realització de cap activitat específica.
 2. Prudència. En la interpretació i aplicació del present pla d’actuació, els participants i organitzadors de l’activitat esportiva objecte es regiran per l’observança del principi de prudència. Així, serà d’elecció preferent l’opció que davant d’una mateixa situació garanteixi una millor protecció davant del contagi.
 3. Ús preferent de mitjans telemàtics. Tots els tràmits administratius que siguin possibles es realitzaran per mitjans telemàtics i, en tot cas, garantint la distància social de seguretat quan això no sigui possible.
 4. Responsabilitat individual. L’aplicació i seguiment de les mesures del present pla d’actuació són responsabilitat de tots els participants en l’activitat esportiva que es desenvolupi. La inobservança de les mesures d’higiene i sanitat recomanades poden suposar un risc per al conjunt de la comunitat i motiu de sanció.

 MESURES DEL PLA D’ACTUACIÓ

1 .‐ Definicions

 1. El “recinte de joc” es defineix com la “zona de joc”, més lavabos, sales de descans i altres llocs designats per l'àrbitre
 2. La “zona de joc”, o Sala de joc, es defineix com el lloc on es juguen les partides d'una competició.

Per sessió de joc s'entén:

- Ritme tradicional: El temps entre l'inici i el final d'una ronda en cas d'escacs a ritme clàssic.

- Escacs Ràpids i Llampec: la sessió de joc és el temps entre l'inici i el final de diverses rondes que siguin aparellades una a continuació de l’altra, sense període de descans i, en aquest cas, sense permetre la sortida del recinte de joc dels participants. Aquestes modalitat només es podran fer en el cas de poder respectar les mesures de l'apartat 3.6.

2 .‐ Mesures abans d’iniciar l’activitat

2.1 Declaració responsable

Obtenir declaració responsable de les persones participants segons la qual no presenta símptomes de tenir COVID‐19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura d’aquest document. (Veure Model)

2.2 Comunicació i informació

Comunicar i informar el present pla d’actuació a les persones treballadores a càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat.

2.3 Neteja

 1. Amb caràcter previ a l'inici d'una competició i al muntatge del material necessari per a aquesta, el Recinte de Joc haurà de ser netejat a fons i desinfectat abans d'autoritzar l'entrada de qualsevol persona relacionada amb el Campionat.
 2. Aquesta desinfecció haurà de repetir‐se abans de l'inici de cada jornada de muntatge i desmuntatge del recinte i abans de cada sessió de joc.

2.4 Supervisió del Pla

D’entre les persones implicades en l’organització de l’activitat, nomenar una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en aquest pla d’actuació, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.

2.5 EPI’s (equips de protecció individual)

Dotar de material EPI a les persones treballadores (com àrbitres, personal encarregat de la neteja o d’altres) i voluntàries (com el director del torneig i l’staff de l’organització) que participen en el desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells.

2.6 Normes de Muntatge i Distribució de la Zona de Joc

Per a garantir una separació a una distància suficient i segura entre els participants en un Campionat, s'estableixen a continuació les normes de muntatge de la zona de joc, que van necessàriament unides a les normes de protecció personal.

2.6.1 Taules de Joc

 1. Les taules mesuraran, com a mínim, 75 cm d'ample (l'ample s'entén com l'espai part que es troba entre els dos jugadors d'una partida) i, com a mínim, 90 cm de llarg. (Les taules estàndard plegables per a jugar solen tenir 75/80 cm d'ample i 180 cm de llarg. En aquest cas, no podrà disposar‐se més que un tauler per taula).
 2. Les taules es distribuiran en files, de tal manera que entre una fila de taules i la següent quedi un espai lliure mínim de 200 cm.
 3. Les taules podran ser individuals o enganxades una al costat de l’altra formant una fila, respectant, en tot cas, la distancia lateral entre taulers que s'estableix en l'apartat de Taulers i Rellotges.
 4. La superfície de la taula ha de ser fàcilment desinfectable amb gel hidroalcohòlic, que s'assequi ràpidament o es pugui assecar immediatament. Si s'usen mantells, aquests hauran de ser preferiblement d'un material sintètic o plàstic i complir les disposicions anteriors de neteja, desinfecció i assecat.

(Veure Annex 1)

2.6.2 Taulers i Rellotges

 1. Els taulers es col∙locaran al llarg de les files de taules, respectant una distància mínima de 115 cm entre l'un i l'altre.
 2. Els taulers primer i últim de cada fila hauran d'estar, com a mínim, a una distància de 50 cm del final de la taula.
 3. Els rellotges es col∙locaran al costat de cada tauler, amb el display indicador del temps visible des del mateix costat de la sala de joc. És a dir, encarats tots cap al mateix costat, de manera que l'àrbitre pugui veure'ls des del final de cada fila.

(Veure Annex 1 i 2)

2.6.3 Taules d'Àrbitres i Auxiliars

 1. Es podran distribuir a la Sala de joc on es consideri convenient, respectant una distància mínima de 200 cm a la taula de joc més pròxima.
 2. Els àrbitres i auxiliars, quan no estiguin controlant les partides, disposaran d’unes taules i cadires, col∙locades al costat més allunyat de les taules de joc, asseguts mirant cap a les mateixes. Entre cada membre del personal arbitral es respectarà una distancia lateral entre ells d'un mínim de 150 cm.

(Veure Annex 2)

2.7 Muntatge, Desmuntatge i Manteniment del Recinte de Joc

El personal encarregat del muntatge i desmuntatge del recinte de joc haurà d'observar en tot moment la normativa laboral que li sigui aplicable, especialment la relacionada amb la prevenció del COVID‐19.

Durant les labors de muntatge i desmuntatge del recinte, a més del propi personal tècnic de muntatge, solament estarà permesa la presència en el recinte de joc de les persones encarregades de la seva supervisió.

El personal tècnic, de manteniment o auxiliar que hagi d'accedir al recinte, o estar en el seu interior, abans o durant una sessió de joc haurà d'observar les mateixes mesures de protecció personal que la resta dels participants.

2.8 Material obligatori en el Recinte de Joc

A més del propi material per al desenvolupament de les partides, serà obligatori disposar en el recinte de joc, de dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica en número suficient (amb un mínim d’una unitat per cada 15 participants). Com a mínim als accessos del recinte de joc (al costat de la porta d'entrada/sortida) i la de entrada/sortida dels serveis.

3 .‐ Mesures durant l’activitat

3.1 Aforament

L’activitat desenvolupada es farà amb l’aforament escaient determinat per les autoritats sanitàries i que en tot que permeti mantenir les mesures de seguretat establertes.

Com a norma general, el nombre total de participants en el Campionat amb possibilitat d'entrar al recinte de joc (esportistes, àrbitres, auxiliars, tècnics, personal de direcció i personal sanitari) estarà en relació amb la superfície útil de la sala, amb un mínim de 2,5 m2 per persona. A més del criteri anterior, mai podrà superar el 50% de l'aforament (s’aplicaria el més restrictiu) i, en tot cas, haurà de ser substituït per la normativa específica que resulti aplicable a cada moment per al recinte on es vagi a disputar el Campionat.

A la sala de joc no es permetrà l’entrada de públic i només hi podrà assistir els jugadors, àrbitres i els membres de la organització necessaris.

3.2 Gestió d’accessos

Els accessos i sortides a l’espai on es desenvolupa l’activitat es disposaran amb elements que permetin evitar la formació d’aglomeracions. A l’efecte, si fos necessari, s’establiran torns per grups d’organitzadors / staff, de participants i/o voluntaris/es.

3.3 Persones amb símptomes

Les persones que presentin símptomes relacionats amb la COVID‐19 no podran accedir al recinte de joc on es realitza l’activitat. En cas que aquestes persones siguin participants, implicarà que perdran els seus drets d’inscripció.

3.4 EPI’s

Donada la proximitat permanent i perllongada en el temps entre els participants, serà obligatori l’ús de mascareta durant la pràctica esportiva dels escacs.

També serà obligatori l’ús de mascareta per totes les altres persones assistents en l’activitat, siguin treballadores, voluntàries, àrbitres, acompanyants o espectadors (aquests dos darrers excepcionalment si es donés el cas).

 3.5 Ventilació

En cas de tractar‐se el recinte de joc d’espais tancats, es requereix la ventilació suficient d'acord a les característiques de l'espai. Com a mínim la ventilació consistirà amb la porta i finestres obertes de l’espai 30 minuts abans de l’inici del ronda (a ritme diari) i 30 minuts després de la finalització de la darrera partida. En cas que el local disposi de ventilació forçada per extracció, es sol∙licitarà al propietari o gestor del local que es dobli el caudal de ventilació previst normalment.

3.6 Desinfecció de material i espai

El material esportiu i els espais que hagin de ser compartits han de ser netejats i desinfectats després de cada ús.

3.7 Ús de banys

L’ús dels banys es farà de forma individual excepte en els casos que es requereixi l’assistència d’una altra persona.

3.8 Ús d’ascensor o elevador

En el desenvolupament de les activitats objecte d’aquest pla serà de preferència l’ús d’escales per les persones participants, treballadores, voluntàries o organitzadores. En cas que un participant requereixi de l’ús d’un ascensor o elevador per arribar a la sala de joc, aquest s’utilitzarà de forma individual, excepte en els casos que sigui necessària l’assistència d’una altra persona.

3.9 Competició

Mentre duri la situació epidemiològica només es podran dur a terme les competicions esportives que constin en el corresponent calendari federatiu, d’acord amb la temporada esportiva. Sens perjudici de l’anterior, es podran també dur a terme les competicions esportives organitzades per entitats federades que comptin amb el vistiplau de la Federació.

Durant el desenvolupament de la competició, l’organitzador o bé la Federació, seria desitjable comptar amb un responsable mèdic, preferiblement amb especialització en epidemiologia. L’assistència presencial del responsable mèdic a la competició no serà necessària, però en tot cas es garantirà el contacte per l’atenció de qüestions que es puguin derivar de la transmissibilitat de la COVID‐19 durant el desenvolupament de la prova.

3.10 Activitats socials durant l’activitat esportiva

Les activitats socials que es desenvolupen durant la pràctica de l’activitat esportiva o competició en el mateix espai es duran a terme d’acord amb les condicions previstes per a cadascuna d’elles.

3.10.1 Abans d’iniciar l’activitat

‐ L’esportista:

 • Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col∙lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús individual de les mascaretes.
 • El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar‐se abans del seu ús, d’acord amb les instruccions acordades i publicades pel departament competent, i en especial les autoritats sanitàries.
 • Cada esportista aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID‐19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document. (Veure punt 2.1)
 • Cada esportista mantindrà la distància de seguretat interpersonal en els seus desplaçaments fins abans d’iniciar l’activitat.
 • Cada esportista farà ús de la mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat esportiva, menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
 • Cada esportista facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.

‐ Persones treballadores i voluntàries:

 • Es recomana que els desplaçaments dels treballadors o voluntaris es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col∙lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada persona haurà de fer ús individual de les mascaretes.
 • Serà necessari el rentat habitual i constant de mans mitjançant la solució hidroalcohòlica així com aigua i sabó.
 • Cada treballador o voluntari aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID‐19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.
 • Cal que cada treballador o voluntari mantingui la distància de seguretat en els seus desplaçaments respecte la resta de persones.
 • Es farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Cada treballador o voluntari facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.

‐ L’organitzador:

 • Comunicarà i informarà de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat. (Veure annex 3)
 • Durà a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador.
 • Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells.
 • Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic.
 • Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats amb la COVID‐19.
 • Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones.
 • En la mesura del possible, col∙locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic en l’espai de l’activitat per al seu lliure ús de les persones participants.
 • Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.
 • El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en els accessos per evitar la formació d’aglomeracions.
 • Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per garantir la traçabilitat.

‐ El públic/acompanyants:

 • Dintre de la sala de joc no hi haurà públic. Els acompanyants hauran de romandre fora de la sala de joc durant el desenvolupament de la competició.
 • En cas que l’edifici disposi d’un espai habilitat per a l’espera, l’ocupació estarà en relació amb la superfície útil de l’espai, amb un mínim de 2,5 m2 per persona i mai es podrà superar el 50% de l'aforament (s’aplicaria el criteri més restrictiu). Així mateix, mentre estiguin dintre de l’edifici on hi ha la sala de joc, els acompanyants faran ús obligatori de la mascareta, menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
 • Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat.
 • Mantindrà la distància de seguretat.
 • Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col∙lectius, o en cas que aquests es desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.

3.10.2 Durant l’activitat

‐ L’esportista:

 • Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte amb altres participants.
 • Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.
 • Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte, amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per l’activitat.

‐ Les persones treballadores o voluntàries:

 • Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen l’activitat.
 • Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

‐ L’organitzador:

 • Dur a terme ventilació creuada de forma periòdica l’espai de l’activitat en cas que es tracti d’instal∙lació tancada. En cas que no hi hagi portes i/o finestres suficients, es sol∙licitarà amb el titular de la sala perquè incrementin (doblar el temps) la ventilació forçada dels aparells o instal∙lacions que asseguren la renovació d’aire del local.
 • En la mesura del possible, desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser compartit pels esportistes durant l’activitat.
 • Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors fins a la finalització de l’activitat.
 • El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin.

‐ El públic/acompanyants:

 • Dintre de la sala de joc no hi haurà públic. Els acompanyants hauran de romandre fora de la sala de joc durant el desenvolupament de la competició.
 • En cas que l’edifici disposi d’un espai habilitat per a l’espera, l’ocupació estarà en relació amb la superfície útil de l’espai, amb un mínim de 2,5 m2 per persona i mai es podrà superar el 50% de l'aforament (s’aplicaria el criteri més restrictiu). Així mateix, mentre estiguin dintre de l’edifici on hi ha la sala de joc, els acompanyants faran ús obligatori de la mascareta, menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.
 • Mantindrà la distància de seguretat.
 • Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

3.10.3 Després de l’activitat

‐ L’esportista:

 • Mantindrà els seus materials personals en la bossa pròpia que aporti a l’efecte.
 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments
 • Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.
 • Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.
 • No podrà extreure material d’escacs (tauler, peces o rellotges) ni mobiliari de la sala de joc de l’edifici.
 • No es permetrà l’anàlisi post‐mortem de partides d’escacs a la sala de joc o a l’edifici. En cas de fer‐ho a l’espai públic exterior l’organització els podrà realitzar una advertència (inclús l’expulsió del torneig) en cas que no mantinguin les distàncies o altres mesures de seguretat higiènic‐sanitàries.

‐ Les persones treballadores i voluntàries:

 • Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.
 • Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.
 • Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat.
 • Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.

‐ L’organitzador:

 • El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en la sortida per evitar la formació d’aglomeracions.
 • Guardarà el registre d’assistents i participants així com les declaracions responsables aportades per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID19.

‐ Públic:

 • Dintre de la sala de joc no hi haurà públic. Els acompanyants hauran de romandre fora de la sala de joc durant el desenvolupament de la competició.
 • Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint una sortida esglaonada.
 • Serà necessari evitar que en la sortida, els espectadors s’aturin en el circuit de sortida de la instal∙lació.
 • Mantindrà la distància de seguretat en la seva sortida.
 • Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

3.10.4 Entrega de premis

Es recomana minimitzar tot el possible la celebració de cerimònies o entregues de premis. Per aquest motiu, els actes d’entrega de premis seguiran el format que es descriu a continuació:

 1. Caldrà que el premi material (copes, medalles, objectes, etc.) estigui prèviament desinfectat abans del seu lliurament.
 2. El lliurament de premis es farà sense públic, en un espai reservat, completament delimitat i restringit per a les persones que no formin part de l’operativa del mateix lliurament. Hi haurà un espai habilitat amb cartells o roll‐ups publicitaris perquè els premis siguin fotografiats; en aquest espai només hi haurà el premiat.
 3. En qualsevol dels casos, no hi haurà (i s’evitarà) el contacte físic en el lliurament de premis, com ara encaixades de mans, abraçades o petons.
 4. Els premis es lliuraran de manera individual. En cas que, excepcionalment, hi hagi algun premi per equips, el lliurament es farà a una única persona representant de l’equip.
 5. Hi haurà una persona que prepararà el lliurament dels trofeus. Serà la única que manipularà els premis materials i utilitzarà mascareta que li cobreixi el nas i la boca durant tot el lliurament de premis; en cada manipulació (per exemple, obrir una caixa) haurà de rentar‐se les mans abans amb solució hidroalcohòlica. Aquesta persona col∙locarà el trofeu a una taula aïllada (col∙locada com a mínim a un metre des d’on manipuli els trofeus) on el premiat l’haurà de recollir.
 6. Els premiats hauran de recollir el premi individualment i amb mascareta. Un cop el participant hagi recollit el trofeu de la taula, el premiat es dirigirà a un espai lliure de persones amb els cartells o roll‐ups publicitaris de la Federació, patrocinadors i/o torneig; allí, puntualment, es podrà treure la mascareta per poder ser fotografiat (individualment) amb el trofeu. A continuació es posarà la mascareta de nou i abandonarà l’espai per deixar pas al següent participant.
 7. En tot moment es mantindrà una distància de seguretat interpersonal d’1 metre. El fotògraf (o altres representants de la premsa o de captació de mitjans audiovisuals) estarà a una distància mínima de 3 metres respecte els premiats.
 8. No es faran fotografies conjuntes.
 9. El personal assistent que participi en l’operativa del lliurament de premis (persona que facilita el lliurament de trofeus, fotògraf o similar), hauran de disposar i fer ús dels equips de protecció individual, així com procedir al rentat de mans amb solució hidroalcohòlica de forma periòdica i en funció de l’activitat que desenvolupi.
 10. El responsable del compliment del protocol de la competició haurà de garantir que es segueixin les mesures adoptades en la cerimònia o celebració de lliurament de premis.

3.11 Criteris per a la creació de grups estables d’entrenament i/o pràctica esportiva

Mentre estigui vigent el present protocol de prevenció per evitar el contagi de la COVID‐ 19, no hi haurà cap grup d’entrenament o tecnificat presencial. Tots els grups d’entrenament o tecnificats de la Federació Catalana d’Escacs realitzaran el seu entrenament i/o tecnificació (i el corresponent seguiment) de manera telemàtica / online.

La pràctica esportiva entre els grups d’entrenament o tecnificats de la Federació Catalana d’Escacs es durà a terme de manera telemàtica / online.

4 .‐ Mesures posteriors a l’activitat

4.1 Registre

Caldrà mantenir un registre de persones participants que assisteixin físicament a l’activitat durant un període de 30 dies per garantir la traçabilitat del contacte en cas de contagi.

4.2 Compliance (compliment normatiu)

Els organitzadors de l’activitat o la competició, així com la federació esportiva corresponent, que acreditin haver informat de forma suficient sobre les mesures previstes en aquest pla, resten exempts de les responsabilitats que, si s’escau, es poguessin derivar si en el desenvolupament de l’activitat objecte es produeix contagi de la COVID‐19.

INFORMACIÓ GENÈRICA A CONSULTAR

La informació genèrica es va actualitzant en els següents canals oficials:

Canal Salut (Generalitat de Catalunya)

Ministeri de Salut (Gobierno de Espanya)